ZUS – bez zbędnych kosztów

Każda rewaloryzacja rent i emerytur pociąga za sobą konieczność poniesienia wielomilionowych kosztów już tylko na samo rozesłanie zawiadomień.

Tymczasem od kilku lat czeka w MPiPS projekt, który proponuje m.innymi:

  1. określić pewną liczbę kategorii emerytur i rent, odpowiadających wysokości świadczenia z ewentualnym wyłączeniem tych, które w sposób istotny odbiegają od średniej,

  2. przydzielić każdemu z uprawnionych kategorię renty lub emerytury, odpowiadającą wysokości aktualnego świadczenie, zaokrąglając odbiegające świadczenia do najbliższej kategorii,

  3. zastąpić system indywidualnego zawiadamiania o zmianach wysokości świadczenia publikowaniem urzędowej tabeli kategorii rent i emerytur,

  4. rozszerzyć zakres działalności ZUS o działalność bankową,

  5. wydać beneficjentom ZUS imienne karty chipowe, odpowiadające przyznanej kategorii świadczenia, które mogłyby być zarazem karta płatniczą, powiązaną z indywidualnym kontem, na które przekazywane byłyby przysługujące świadczenia.