Kraj

ZUS jako Bank Ubezpieczeń? Dlaczego nie?

Co roku obsługa świadczeń wypłacanych przez ZUS, a w szczególności rent i emerytur, pociąga za sobą konieczność ponoszenia wielomilionowych kosztów, które w bardzo prosty sposób, dałoby znacząco ograniczyć, gdyby:

1.    określić pewną liczbę kategorii emerytur i rent, odpowiadających wysokości świadczenia z ewentualnym wyłączeniem tych, które w sposób istotny odbiegają od średniej,

2.    przydzielić każdemu z uprawnionych kategorię renty lub emerytury, odpowiadającą wysokości aktualnego świadczenie, zaokrąglając odbiegające świadczenia do najbliższej kategorii,

3.    zastąpić system indywidualnego zawiadamiania o zmianach wysokości świadczenia publikowaniem urzędowej tabeli kategorii rent i emerytur,

4.   rozszerzyć zakres działalności ZUS o działalność bankową  w zakresie prowadzenia rachunków dla swoich świadczeniobiorców w celu wyeliminowanie konieczności comiesięcznych przelewów na miliony  rachunków bankowych,

5.    wydać beneficjentom ZUS imienne karty elektroniczne, odpowiadające przyznanej kategorii świadczenia, będące zarazem karta płatniczą, powiązaną z indywidualnym kontem funkcjonującym jak rachunek bankowy, upoważniającą (opcjonalnie, dla bezpieczeństwa) do pobierania gotówki oraz dokonywania zakupów tylko w zdefiniowanych placówkach.